કાલની પ્રભાત

કાલની પ્રભાત એક નવો દિવસ લાવશે,
કાલની પ્રભાત એક નવો  વિચાર લાવશે
કાલની પ્રભાત એક નવો  આચાર લાવશે,
કાલની પ્રભાત એક નવો  અરમાન લાવશે
કાલની પ્રભાત એક નવો  વિશ્વાસ  લાવશે,
કાલની પ્રભાત એક નવો  તખ્તો લાવશે
 કાલની પ્રભાત એક નવો  સૂર  લાવશે
કાલની પ્રભાત એક નવો ઈશ્ક લાવશે

Leave a Reply