ક્યાંથી હોય?

વસ્ત્રો થઈ ગયા ટુંકા, લાજ ક્યાંથી હોય ?
અનાજ થઈ ગયા હાઈબ્રીડ , સ્વાદ ક્યાંથી હોય ?
નેતા થયા ખુરશીના , દેશ દાઝ ક્યાંથી હોય ?
ફૂલો થયા પ્લાસ્ટીકનાં , સુગંધ ક્યાંથી હોય ?
ચહેરા થયા મેકઅપનાં , રૂપ ક્યાંથી હોય ?
શિક્ષકો થયા ટ્યુશનીયાં , વિદ્યા ક્યાંથી હોય
ભોજન થયા ડાલડાનાં , તાકાત ક્યાંથી હોય ?
પ્રોગ્રામ થયા કેબલનાં , સંસ્કાર ક્યાંથી હોય ?
માણસ થઈ ગયો પૈસાનો , દયા ક્યાંથી હોય ?
ભક્તો થયા સ્વાર્થના , ભગવાન ક્યાંથી હોય ?

One Response to “ક્યાંથી હોય?”

  1. Bhadra Vadgama says:

    Well said!

Leave a Reply